Feldenkrais

Feldenkrais metoden

 

Feldenkraismetoden är uppkallad efter sin grundare, fysikern, judomästaren och pedagogen Moshe Feldenkrais.

”Liv och rörelse är praktiskt taget samma sak”
Citatet är hämtat från boken ”Det starka jaget ”, skriven av Moshe Feldenkrais och utgiven på svenska på bookLund förlag 2006.

Hans egen knäskada blev början på ett långt utvecklingsarbete som ledde fram till det vi idag kallar Feldenkraismetoden. Den utgår från ett holistiskt synsätt på människan, vilket innebär en föreställning om att tanke, känsla och kropp befinner sig i ständig samverkan och utgör en helhet. Den lägger tonvikten vid upplevelsens och medvetenhetens grundläggande betydelse för vårt handlande. Just människans förmåga att handla, agera står i fokus i feldenkraismetoden. Sett utifrån ett existentiellt perspektiv utgår feldenkraismetoden ifrån att vi är personligen ansvariga för hur vi uträttar våra uppgifter. Vi kan välja. Metoden syftar till att visa på och skapa fler alternativ vad gäller rörelse- och hållningsmönster samt handlingsstrategier. Metoden kan övas i grupp eller individuellt.

Vem lämpar sig Feldenkraismetoden för?

Feldenkrasimetoden passar för dig som oavsett ålder, yrke, förkunskaper eller kroppslig konstitution, är intresserad av att:

  • lära om och utforska dina rörelse- och reaktionsmönster
  • förbättra rörlighet och funktionsförmåga
  • utforska förhållandet mellan tanke, känsla, kropp och handling
  • utveckla dina artistiska och konstnärliga uttryck
  • lära om hur man lär sig
site11 © 2017 Frontier Theme